Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden UniSolvIT B.V.

1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer:

UNISOLVIT BV

Werkzaamheden:

alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Bescheiden:

alle door cliënt aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

2. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijziging van deze voorwaarden dient door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2. Aan de algemene voorwaarden van cliënt komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.

2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Gegevens cliënt

1. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

3. Indien en voorzover cliënt dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd, behoudens het bepaalde onder 13.

4. Opdrachtnemer mag het door cliënt opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat hem schriftelijk een nieuw adres is meegedeeld.

5. Cliënt staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

5. Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan cliënt, te laten verrichten door derden.

3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags -en beroepsregels.

4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van cliënt, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het bewijs ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van cliënt zijn verricht, onverminderd het recht van opdrachtnemer met andere middelen dit bewijs te leveren.

5. De uitvoering van de opdracht is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan cliënt rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

6. Geheimhouding en exclusiviteit

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele cliënt, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

7. Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer houdt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met cliënt, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is cliënt niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

8. Honorarium

1. Cliënt is gehouden op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot aan opdrachtnemer te voldoen voor nog te verrichten werkzaamheden dan wel zekerheid te stellen voor onbetaald gelaten facturen en voor nog te verrichten werkzaamheden.

2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

4. Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting door opdrachtnemer aan cliënt gedeclareerd per maand, per kwartaal of per jaar, zulks ter keuze van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.

5. Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

9. Betaling

1. Betaling van het factuurbedrag door cliënt dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, in euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

2. Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde (fatale) termijn heeft betaald, is hij in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht vanaf de vervaldag cliënt de contractuele rente, met een minimum van drie procent rente per kwartaal in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien cliënt in verzuim is, worden alle vorderingen van opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

3. Alle kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 250.

Voor het geval opdrachtnemer een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer ter zake van buitengerechtelijke kosten, te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht, voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling van cliënt op grond van artikel 237 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

4. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cliënt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke cliënten zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten. Indien opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor cliënten, behorende tot een concern of samenwerkingsverband, zijn alle tot dat concern of samenwerkingsverband behorende cliënten hoofdelijk jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van elkaars factuurbedragen, rente en kosten.

10. Klacht

1. Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover cliënt reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.

2. Een reclame of klacht als bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.

11. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer in de gegeven omstandigheden kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat cliënt hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

2. Hoe dan ook is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van cliënt, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaak door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken of te beperken, waarbij cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens cliënt, opdrachtnemer of derden.

5. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer samenhangen, in het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing op opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 BW.

6. Medewerkers van opdrachtnemer zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens opdrachtnemer aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.

12. Opzegging

1. Opdrachtnemer en cliënt kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde in artikel 8 lid 2 van deze voorwaarden van toepassing.

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

13. Opschortingsrecht

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt of derden, totdat cliënt alle opeisbare vorderingen van opdrachtnemer volledig heeft voldaan.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van cliënt die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem. Indien het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van cliënt, wordt cliënt in de gelegenheid gesteld binnen een maand nadat opdrachtnemer zich ter beslechting van het geschil op dit artikel heeft beroepen, van opdrachtnemer te verlangen dat opdrachtnemer de volgens de wet bevoegde rechter kiest.